Blog Image

A/B Ny Haraldsgade

A/B Ny Haraldsgade

I denne blog kan A/B Ny Haraldsgades beboere følge med i bestyrelsens arbejde for en bedre andelsboligforening

Nyhedsbrev Januar/Februar

Nyhedsbreve - 2008 Posted on Mon, Apr %Europe/Berlin 2008 18:50

NYHEDSBREV

JANUAR/FEBRUAR 2008

Udvidede vasketider

Bestyrelsen har besluttet
at udvide vasketiden med en ekstra tid kl. 21-23, som ikke kan bookes på
tavlen, men som i stedet kan bruges efter først til mølle princippet. Idet de
nye vaskemaskiner ikke larmer særlig meget, mener bestyrelsen ikke, at ekstra
vasketider vil være til gene for beboerne.

Tag
ikke andres vasketid!

Bestyrelsen har fået flere henvendelser fra beboere, der har
oplevet, at nogen har taget deres vasketid. En booket vasketid må først
benyttes efter en 1 time, jf. foreningens husorden. Det er desuden strengt
forbudt at låse sig ind i vaskerummene og afbryde andres vasketid! De beboere,
der ligger inde med nøgler til vaskerummene, skal aflevere nøglerne til
bestyrelsen omgående. Husk at fjerne din vaskeklods fra tavlen med vasketider,
når du ikke bruger den.

Renovering af gårdfacade mv.

Håndeværkerne starter i
januar med at etablere byggeplads på græsplænen foran ejendommen. Renoveringen
vil starte indendørs med vaskerum og køkkentrapper i nr. 90, derefter nr. 92
osv. Der vil løbende blive hængt tidsplaner og information til beboerne op i
opgangene omkring projektet. Alle henvendelser fra beboerne vedrørende
byggesagen skal foregå skriftligt eller pr. mail til bestyrelsen og ikke til
håndværkerne på byggepladsen eller til viceværten.

Fremleje
af andele

Efter en yderst ubehagelig episode har bestyrelsen strammet
op på reglerne for fremleje af andele. Dette vil sige, at der er kommet
ændringer, som ikke er anført i foreningens husorden. Ved ansøgning om fremleje
skal andelshaveren aflevere en kopi af lejekontrakten mellem andelshaver og
fremlejetager i underskrevet stand til bestyrelsen. Andele må ifølge gældende
lejelovgivning kun fremlejes til et beløb, der dækker de faktiske udgifter ved
at bo i lejligheden: boligafgift, vand, varme, tv, bredbånd, gas, el. Der må
IKKE opkræves ekstra for møblering, banklån eller forbedringer. Jf. foreningens
husorden og lejeloven. Kontakt venligst bestyrelsen, hvis du bor til fremleje
og tror, at du betaler for meget i leje.

Genstande
må ikke efterlades i porten og i kældergangene

Bestyrelsen har fået en henvendelse fra gårdrådet ang.
gulvplankerne, der er efterladt i porten mellem 106 og 108. Er plankerne ikke
fjernet inden 1. februar, vil bestyrelsen bede viceværten om at køre dem væk,
da der hverken må efterlades genstande i porten eller i kældergangene, jf.
foreningens husorden.

Ændring
af navneskilte

Efter henstilling fra viceværten vil bestyrelsen gerne minde
beboerne om, at ændringer af navneskilte skal afleveres til bestyrelsen og ikke
direkte til viceværten.

Hilsen fra
bestyrelsen
smileyGeneralforsamling 2008

Generalforsamling Posted on Mon, Apr %Europe/Berlin 2008 18:32

Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag d. 24. april 2008 kl. 18.30 på Klostervængets Skole, Biskop Krags Vænge 7, 2100 København Ø.

Indkaldelse omdeles til samtlige andelshavere torsdag d. 10. april.

Med venlig hilsen
BestyrelsenMARTS/APRIL

Nyhedsbreve - 2008 Posted on Thu, Mar %Europe/Berlin 2008 13:34

NYHEDSBREV

MARTS/APRIL 2008

Bestyrelsen sælger ikke andele i april

Det vil i år ikke være
muligt at sælge sin andel med overtagelse af køber til 1. maj. Grunden er, at
foreningens generalforsamling ligger så sent i april måned, at der ikke kan nås
at udarbejde salgsaftaler, afsende disse i god tid til sælger og køber samt
afholde salgsmøde, så vedtægternes bestemmelse om, at salgssummen skal være
foreningens administrator i hænde senest 3 bankdage før overtagelsesdagen, kan
overholdes. jf. A/B Ny Haraldsgades vedtægter, §7.6.

Bestyrelsen
søger nyt medlem og suppleanter

På foreningens kommende generalforsamling søger bestyrelsen
et nyt bestyrelsesmedlem og to nye suppleanter. Bestyrelsens arbejde er vigtigt for,
at foreningens dagligdag kan fungere så optimalt som muligt for beboerne.
Manglende bestyrelsesmedlemmer kan betyde, at opgaver skal overlades til
foreningens administrator, hvilket vil give stigende udgifter til foreningen. Manglende
medlemmer betyder også, at bestyrelsen i fremtiden ikke vil være i stand til at
sælge andele alle årets måneder. Andelshaverne vil i april modtage flere
informationer om afholdelse af foreningens ordinære generalforsamling.

Renoveringsprojektet forløber planmæssigt

Bestyrelsen afholder hver
måned møde med byggeledelsen. Renoveringsprojektet skrider frem som
planmæssigt, og både tidsplan og økonomi bliver overholdt.

HFI/HPFI-relæ
bliver lovpligtige fra 1. juli 2008

Andelshavere, der ikke har opsat sikringsrelæ i andelen, har
pligt til at få en autoriseret elektriker til at opsætte HFI/HPFI-relæ inden 1.
juli 2008. Bestyrelsen er ved at indhente et tilbud på udførelse af arbejdet
til en god pris. Udgift herfor betales af andelshaver. Mere information vil
følge.

Brug
vaskebolde når du vasker

Brug så vidt muligt vaskebolde i vaskemaskinen, når du
vasker. Dette sparer på vaskemidlet samt skåner foreningens maskiner for fedt
og snavs.

Håndværkerne
får brug for adgang til andelene

I forbindelse med renoveringsprojektet vil håndværkerne få
brug for adgang til alle andele. Videre informationer herom vil blive omdelt til beboerne.
Hvis andelshaverne ikke lukker håndværkerne ind eller har afleveret en nøgle
til de ønskede dage, vil det medføre et gebyr, som foreningens administrator
vil trække sammen med boligafgiften den efterfølgende måned på de pågældende
andelshaveres konti. Vær opmærksom på håndværkernes tidsplan, som du finder på www.nyharaldsgade.dk samt
opslagstavlerne i opgangene.

Forårshilsner
fra bestyrelsen
smileyOpstart af byggeprojekt

Byggesager o.l. Posted on Wed, Jan %Europe/Berlin 2008 21:40

Byggeprojektet (renovering af gårdfacade, køkkentrapper mm) starter op midt i januar 2008.

Der er i denne uge blevet placeret mandskabsvogne på plænen i indhakket mod Haraldsgade. Byggelederen vil inden længe ophænge tidsplaner for projektet i opgangene.

Alle henvendelser vedrørende projektet bedes rettet direkte til bestyrelsen.

Mvh.
BestyrelsenGlædelig jul og godt nytår

Diverse Posted on Thu, Dec %Europe/Berlin 2007 18:22

Bestyrelsen ønsker alle andelshaverne en rigtig glædelig jul samt et godt nytår!

Blog Image
Mvh
BestyrelsenNy lovgivning om HPFI-afbrydere

Diverse Posted on Thu, Dec %Europe/Berlin 2007 18:16

Krav om HFI- eller HPFI-afbryder pr. 1. juli 2008
Uddrag fra Andelsportalen (14.12.2007) samt kommentarer fra bestyrelsen

Siden
1994 har det været et krav, at alle nye boliger skal have en
HPFI-afbryder. Fra d. 1. juli 2008 udvides kravet om en HPFI/HFI-
afbryder til også at omfatte eksisterende boliger, og dermed også i
andelslejligheder.

Hos A/B Ny Haraldsgade betaler andelshavere selv udgiften til opsætning af afbryder, hvis der mangler en sådan i lejligheden. Installationen indgår som en forbedring af andelen og vil derfor indgå i den samlede andelsværdi ved salg, såfrem kvittering for arbejdet gemmes. Det koster ca. 2000-3000 kr at få opsat en HPFI- afbryder.

Gode øvelser til din HPFI- og HFI-afbryder
Hvis
du allerede har en HPFI- eller HFI-afbryder er det vigtig at motionere
den en gang i mellem. Motion i denne forbindelse består i al sin
enkelthed i et tryk på prøveknappen, som er mærket med et “T”. Når det
er så vigtigt at teste H(P)FI-afbryderen på prøveknappen, er det fordi,
du ved det enkle tryk “smører” afbryderen. Det betyder populært sagt,
at afbryderen er i god form, hvis der skulle blive brug for den.

To gange om året
HPFI- eller
HFI-afbryderen er normalt anbragt sammen med dine sikringer. Når du
tester en afbryder, slukkes der for strømmen i dele af eller i hele
huset, og dermed altså også for fx video og elektriske ure. Derfor er
det oplagt at foretage testen, når du alligevel skal justere
apparaterne ved overgangen fra vinter- til sommertid og omvendt.

Kontakt en autoriseret installatør

Hvis en HPFI- eller HFI-afbryder ikke kobler ud første gang, når man
trykker på prøveknappen, skal man kontakte en autoriseret
elinstallatør, som også kan installere en ny afbryder, hvis du ikke
allerede har den.

Yderligere informationer
Sikkerhedsstyrelsen
arbejder blandt andet på at øge elsikkerheden i boliger, og kan læse
mere om de nye regler på deres hjemmeside www.sik.dk.Juletræer

Fællesgården Posted on Thu, Dec %Europe/Berlin 2007 17:55

R98 afhenter juletræer ganske gratis i hele januar måned. Fra februar bliver fællesgården og dermed også A/B Ny Haraldsgade opkrævet ekstra for dette.

Andelshavere fra A/B Ny Haraldsgade der sætter juletræer i gården i februar måned, vil personligt blive opkrævet for bortskaffelsen.

Se venligst opslag fra Grønne Gårde i fællesgården for nærmere oplysninger.

Mvh
BestyrelsenArtikel fra Andelsportalen vedrørende DONG

Byggesager o.l. Posted on Thu, Dec %Europe/Berlin 2007 17:54

DONG skulle ikke varsle prisforhøjelse


Ankenævnet
opfordrer dog klima- og energiministeren til at ændre elforsyningsloven
for at sikre varetagelsen af forbrugernes rettigheder.

18.12.07

Af: Andelsportal.dk

Elkunderne
i Købehavns Energis tidligere forsyningsområde havde ikke krav på, at
DONG Energy City Elnet skulle give et individuelt, forudgående varsel
om, at DONG hævede netabonnementsprisen (tidligere kaldet målerleje)
fra 150 kr. årligt til 810 kr.
Elkunderne skal derfor betale
prisforhøjelsen fra 1. juli 2006, selvom kunderne ikke på forhånd blev
varslet herom eller på årsregningen er blevet gjort opmærksom på
prisforhøjelsen.

Ikke fuld enighed
Det har et flertal i Ankenævnet på Energiområdet
netop afgjort. Flertallet fandt, at DONG ikke har handlet i strid med
de gældende regler, aftaler eller den praksis, der er på området.
Flertallet fandt derfor ikke grundlag for at anse DONG’s handlemåde for
at være urimelig med den retsvirkning, at prisændringerne først kunne
kræves betalt fra udløbet af en rimelig varslingsperiode.

Et mindretal fandt derimod, at kravet om
gennemsigtige og rimelige vilkår i elforsyningsloven indebærer, at en
så væsentlig og mærkbar omlægning af prisberegningen for
netabonnementet kræver en forudgående, individuel varsling af den
enkelte kunde. Undladelse heraf må derfor efter mindretallets
opfattelse betegnes som en urimelig handlemåde.
Et enigt ankenævn
udtaler, at der må kunne stilles større etiske krav til DONG som den
største elnetoperatør. Når DONG i denne sag vælger ikke at opføre sig i
overensstemmelse med god markedsadfærd, opfordrer ankenævnet klima- og
energiministeren til at ændre elforsyningsloven, så ministeren – i
lighed med hvad der gælder for elleverandører – kan sikre forbrugernes
retsstilling.
Andelsportal.dk har talt med Kristen Touborg (MF) fra
SF, som har fulgt sagen nøje og han vil give ministeren mulighed for at
reagere på ankenævnets opfordring. Men hvis Connie Hedegaard ikke
reagere vil der komme et lovforslag fra SF.

Selve forhøjelsen bliver behandlet senere
Rimeligheden
i selve forhøjelsen ser Energitilsynet på i øjeblikket og kontorchef
Jan Hansen bekræfter over for Andelsportal.dk at der bør ligge en
afgørelse i løbet af januar eller senest februar. Det bliver spændende
at læse tilsynets afgørelse af både forhøjelsen af netabonnementet, som
giver DONG en ekstra indtægt på mellem 80-100 mio. kr. og den forhøjede
kWh som skulle dække et såkaldt efterslæb på 240 mio. kr. Altså en
ekstraregning til de Københavnske forbrugere på over 300 mio. kr. efter
salget pr. 1. juli 2006.Next »